Sail Amsterdam 1980 – Letter & Sign up

SAIL AMSTERDAM 1980 

Gezien het grote succes van de Tall Ships bijeenkomst in de haven van Amsterdam, ter gelegenheid van de viering van het 700-jarig bestaan van de stad in 1975, voor zowel de deelnemers als het publiek, heeft het organiserend comité besloten opnieuw een grootscheepse zeilmanifestatie te doen plaatsvinden onder de naam “Sail Amsterdam 1980 ”, en wel van 6 t / m 12 augustus 1980.

Met de internationale Sail Training Association is daarbij overeengekomen, dat Amsterdam het eindpunt zal zijn van het zomer race-programma, in het bijzonder van de Kaap Skagen – Amsterdam race voor Tall Ships in de A- en B-categorie.

Na de finish van deze race zullen in de Amsterdamse haven een groot aantal festiviteiten worden gehouden, waarvoor ook schepen worden uitgenodigd die niet aan de races deelnemen. Naast zeegaande zeilschepen zullen daarbij ook de Nederlandse rond- en platbodemjachten, alsmede de voormalige zeilende bedrijfsvaartuigen en vissersschepen worden uitgenodigd.

Hierdoor hebben wij het genoegen u thans uit te nodigen deel te nemen aan Sail Amsterdam 1980, in de wetenschap dat uw aanwezigheid zeker zal bijdragen tot het suc- ces van de manifestatie.

Bijgesloten treft u het voorlopig programma aan. Na inschrijving zullen wij u nader informeren over onze plannen.

De Sail Training Association zal haar leden separaat informeren over de verdere bijzon- derheden van het race-programma.

Wij kunnen u verzekeren, dat u met uw schip van harte welkom zal zijn in de haven van Amsterdam.

Voor aanmelding kunt u gebruik maken van het bijgaande formulier. In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,
Namens het Bestuur van
de Stichting Sail Amsterdam,

Drs. JHJ van Doorn
Secretaris.

 

“SAIL AMSTERDAM” / 1980 INTERNATIONALE SAIL TRAINING RACES 

 

 

NAAM SCHIP ___________________________________  LAND ______________________

TUIGAGE __________________________ WATERVERPLAATSING _________________ BRT

EIGENAARS ________________________________________________________________

CORRESPONDENTIE-ADRES ___________________________________________________

                                                          ___________________________________________________

                                                          ___________________________________________________

                                                          ___________________________________________________

                                   TELEFOON ___________________________________________________

Wij nemen deel / niet deel* aan de “SAIL AMSTERDAM 1980 ” evenementen.

Wij nemen deel / niet deel* aan de Sail Training Race Series 1980.

___ *Onze plannen voor 1980 aijn nog niet bekend, zodat wij nu nog geen antwoord kunnen geven.

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Handtekening: ___________________________________________________

Functie:              ___________________________________________________

Datum:                ___________________________________________________

s.v.p. retour zenden aan:
Stichting Sail Amsterdam
O.Z. Voorburgwal 197-199,
Amsterdam