Sail Amsterdam 1980 – Letter & Brochure – November 16th, 1979

SAIL AMSTERDAM 

De Weledele Heer J.C.M. van Marle
anton Verheystraat 5
1077 KS AMSTERDAM

16 november 1979

our ref. VD / ME

Geachte Heer van Marle,

Hierbij enige brochures en kopieën van correspondentie inzake de Sail Amsterdam 1980 manifestatie.

Helaas ben ik door tijdgebrek niet in de gelegenheid om een uitgebreid verhaal voor de Alcyone newsletter te schrijven.
Uiteraard ben ik wel bereid om als liaison te fungeren.

Alcyone leden zullen dus aan mij kenbaar moeten maken of zij wel of niet willen deelne- men aan het Sail Amsterdam feest.

In dit verband verwijs ik naar de brief van de Heer van Doorn, waarin de voorwaarde genoemd wordt van een minimle verblijfsduur van donderday, 7 augustus tot maandag, 11 augustus. Met het tijdstrip van de nog te plannen datum van de Alcyone zomer rally zal daarmee rekening moeten worden gehouden.

Het lijkt mij gewenst om aan de komende alcyone Newsletter een strookje bij te voegen, waaring bijv. uiterlijk na 1 maand een voorlopige aanmelding tot deelname wordt gedaan.

Deze aanmeldingen wil ik wel verzamelen zodat ik het organiserende commité kan informeren.

Nogmaals mijn excuses dat het onderwerp dioor mij niet verder uitgewerkt is. Met vriendelijke groet,

J. van de Flier

 

SAIL AMSTERDAM 1980 INFO

Amsterdam presenteert zich in 1980 opnieuw als internationaal centrum voor de zeil- vaart. De glorie en romantiek van de oude zeilvaart zullen van 6 toto 12 augustus 1980 naar de Amsterdamse haven terugkeren in navolging van de grootscheepse manifestatie die in 1975 ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Amsterdam georganiseerd werd.

Toen lagen er 450 windjammers en zeilschepen in de haven met 6500 opvarenden, onder wie 2000 buitenlanders; thans werkt de organisatie vol vertrouwen aan een 1000-schep- enplan met 10.000 opvarenden, dat naar verwqacht wordt wederom drommen mensen zal trekken. In 1975 bleek al hoe goed het Amsterdamse havengebied zich leent voor maritieme evenementen. Het oostelijk deel van deze moderne haven grenst aan het stads- centrum en is ook te voet makkelijk te bereiken en te bezichtigen.

De kosten van Sail Amsterdam 1980 worden op één miljoen gulden geraamd, die door de gemeente Amsterdam samen met het bedrijfsleven gedragen worden.

Races
Sail Amsterdam 1980 is ingepast in het internationale zeilwedstrijd-program van de Sail Training Association (STA) in Londen en van de American Sail Training Association.
Daardoor is deelneming uit zo’n 20 landen verzekerd. Amsterdam zal in 1980 het eind- punt zijn voor één van de belangrijkste races van windjammers ooit in Europese wateren gehouden. Deze noordzee-race start op 1 augustus 1980 vanaf het Deense Kaap Skagen.

De armada bestaat uit schepen uit Noord- en Zuid-Amerika en uit Oost- en West-Europa en heeft dan al een Atlantische race en een Oostzee-race achter de rug. Voor het grote Sailpubliek begint het nautisch festijn op 6 augustus 1980 met het indrukwekkende schouwspel van de zeilparade door het Noordzeekanaal naar Amsterdam en de feestelijke ontvangst in de haven.

Deelname
Aangemeld voor deelname hebben zich no al onder meer de viermaster Kruzenshtern (5725 ton) uit de Sovjet-Unie, de Dar Pormoza (1700 ton) uit Polen en de Sea Cloud (2500 ton) van de Bahamas. Uit de schoenerklasse kunnen de Britse Sir Winston Churchill en de Malcolm Miller genoemd worden. Een definitieve lijst van de deeinemende majestueuze tall-ships, barken, schoeners, tjalken en tjotters, klippers en botters kan eind 1979 opgesteld worden als de internationale zeilvaart haar definitieve plannen heeft gemaakt.

Evenementen
De typische Nederlandse rond- en platbodemjachten zullen in groten getale aanwezig zijn. Zij houden wedstrijden op het IJsselmeer en worden voor die gelegenheid zoveel mogelijk bemand door de jonge opvarenden van de buitenlandse schepen. Dit gebeurt binnen het kader van een der doelstellingen van Sial: het bevorderen van de belang- stelling van de jongeren voor de mogelijkheden die de zee biedt, zowel uit recreatieve als professionele oogmerken, en het sfeer van vriendschap en sportiviteit.

Ook in de have zelf wordt een aantal nautische evenementen geboden zoals admi- raalzeilen, een spiegelgevecht en stoomsleepbootdemonstraties. Daarnaast zal er ruim- schoots gelegenheid zijn de schepen te bezichtigen.

Voor Sail Amsterdam 1980 bestaat grote belangstelling van de zijde van het Nederlandse Koninklijk Huis. Kroonprinses Beatrix heeft het voorzitterschap van het comité van aan- beveling aanvaard en zal de prijsuitreiking aan de winnaars van de tall ship-races ver- richten in de Nieuwe Kerk, de plaats waar Nederlandse vorsten gekroond worden. Het Rijksmuseum richt een tentoonstelling in van oude prenten over de zeilvaart.

Het zeilfestijn eindigt op 12 augustus 1980 zoals het begonnen is, met een zeilparade van alle schepen, maar dan in omgekeerde richting, van de Amsterdamse haven naar zee.

Internationaal congres
Vooruitlopend op Sail wordt op 5 en 6 augustus 1980 in Amsterdam een groot congres georganiseerd, met deelnemers uit de gehele wereld over het thema “Energy in Transport*”. Gesproken zal worden over de mogelijkheid om windkracht als energiebron te gebruiken, waarmee ingehaakt wordt op de plannen van enkele scheepsbouwers in de VS die – om de aanhoudende energiecrisis het hoofd te bieden – mogelijkheden ontwikke- len om de zeilvracht in gemoderniseerde gedaante te doen herleven.

*Men leze: “Energy and Transportation”.

Secretariaat Sail Amsterdam