Sail Amsterdam 1980 – Info – November 8th, 1979

SAIL AMSTERDAM
de heer J. van de Flier
p/a KNSM
Postbus 209
1000 AE AMSTERDAM

8 november 1979

our ref. VD/ME

Geachte heer van de Flier,

De heer Muilwijk stelde mij Uw schrijven d.d. 1 dezer ter beantwoording ter hand.

Het doet mij genoegen dat – evenals tijdens Sail Amsterdam 700 – de Alcyone Circle wederom, en naar U bericht in waarschijnlijk groteren getale, wenst te participeren in de Sail Amsterdam 1980 evenementen. Voor wat betreft met name uw vraag omtrent het in aanmerking komen om deel te nemen aan bepaalde zeildemonstraties moet ik U berichten dat dit nog in overweging dient te worden genomen.

Wel kan ik U reeds voorstellen om mee te doen aan het admiraalzeilen.

Het lijkt mij voorts het meest efficient om U als intermediair te beschouwen met betrekking tot de coördinatie tussen de diverse leden van de Alcyone Circle en het organiserend comité Stichting Sail Amsterdam (waarmee o.a. ondergetekende belast is). In dit kader zou ik gaarne van U vernemen hoeveel aanmeldingen U verwacht, opdat ik u de beondigde deelnemersformulieren kan toezenden.

Mijn laatste opmerking betreft tevens de voorwaarde dat voldaan moet worden aan een minimum verblijfsduur van de schepen van donderdag 7 augustus tot maadag 11 augustus 1980, waarbij ik de kanttekening maak dat exacte gegevens omtrent de ligplaatsen eerst in de eerste helft van 1980 bekend zullen zijn. Ingesloten zend ik u enige van de voorlopige folders toe samen met enkele exemplaren van een onlangs uitgegeven persbericht.

Omstreeks medio december a.s. zal een wat meer “Updated” brochure verschijnen,
zodat U zich een concreter beeld kunt vormen omtrent de activiteiten rondom Sail 1980.

In afwachting van Uw berichten,

Hoogachtend,
Drs. JHJ van Doorn
Secretaris.