Intro to ‘Newsletters’ start – 1963

oldnewshead

Aan alle eigenaren van grundeljachten.

In de loop der jaren zijn er verxchillende grundeljachten gebouwd volgens de desbetreffende ontwerpen van Ir.M.F. Gunning.

De eigenaren van deze jachten wonen ver uit elkaar en heben onderling betrekkelijk weinig contact.

Toch zou dit contact van groot belang kunnen zijn, omdat de meeste jachteigenaren op hun schip bijzonderheden zullen hebben die anderen zouden kunen interesseren.

Wij denken b.v. aan de verschillende zeilen. Het is ons bekend dat sommigen een groot genauzeil op hun grundeljacht voeren, anderen een ra-zeil, weer anderen een spinnaker met plezier varen.

Aan de inrichting van de grundeljachten is door verschillende eigenaren met succes een en ander veranderd. En zo zijn er vele verbeteringen die anderen zeker interesseren.

Om al deze redenen leek het ons goed om een soort ereniging op te richten waarvan alle eigenaren van bovenbedoelde grundeljachten lid zouden unnen worden. Deze vereniging zou dan een enjachten bij elkaar kunnen roepen.

Wij deze gelegenheid zou dan ieder de bijzonderheden op de andere grundeljachten kunnen zien, terwijl, het een prachtig gezicht moet zijn om een vloot van grundeljachten zee te zien kiezen.

Gezien de plaatsen waar de grundeljachten zich bevinden, zou de eerste samenkomst plaats kunnen vinden in Nederland ergens in Zeeland, of in Engeland ergens in de Theemsmonding. Gedacht werd aan het week-end 29 en 30 augustus 1964.
Wij vezoeken U nu ons te berichten;

1. of U beried zoudt zijn mede te werken aan de oprichting van een vereniging van grundeljachten, en hiervan lid te worden;
2. of het U gelegen zou komen op het week-end 29 en 30 augustus 1964 met de andere schepen op een nader vast te stellen plaats samen te komen.

Zoudt U Uw antwoord willen richten aan:
de Heer R. van der Ploeg, Jacob Mulderweg 22, Duttendal, Den Haag.
en zoudt U, ter bestrijding van de kosten een bedrag van ƒ.5.– willen sturen aan:
Firma C. Lind & Zoon, Keizersgracht 564, Aserdam- postgiro 47017. ten gunst van de grundeljachten.
Wij weten nog geen goede naam voor de vereniging.
Als U deze misschien zoudt kunen bedenken zijn wij U zeer dakbaar.
C.R. Sanders J.C.M. van Marle R. van der Ploeg.